Νεφροϊατρική · Νεφρός
“Για τον άνθρωπο και το περιβάλλον”

Όλα τα νεφρολογικά κέντρα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001: 2015. Στο πλαίσιο των ανωτέρων προτύπων εφαρμόζονται ιατρικά πρωτόκολλα, διαδικασίες και οδηγίες ασφαλείας, ενώ παράλληλα τηρούνται και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις βάση ισχυόντων διεθνών επιστημονικών προτύπων.

Ο σχεδιασμός και ο τρόπος λειτουργίας των εγκαταστάσεων έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, προσπαθώντας πάντοτε να έχουμε το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω των δραστηριοτήτων μας.

Αναγνωρίζοντας  το ρόλο που διαδραματίζει η ομάδα στην επίτευξη των στόχων, υποστηρίζουμε, φροντίζουμε και αντιμετωπίζουμε τα άτομα τα οποία εργάζονται μαζί μας, ως μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Έχει αναπτυχθεί ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον το οποίο συνδυάζει τις επαγγελματικές δεξιότητες με την ανθρώπινη πλευρά. Θέτουμε ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, σεβασμού και αλληλοϋποστήριξης διότι οι άνθρωποι που εργαζόμαστε από κοινού είναι εξίσου σημαντικοί για εμάς με τους ανθρώπους που φροντίζουν.

Επιπρόσθετα ενθαρρύνεται ο συνεχής διάλογος μεταξύ των ασθενών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος με το επιστημονικό προσωπικό, ώστε να ακούγονται οι ανάγκες και οι βιωματικές εμπειρίες των ασθενών, προσβλέποντας στην από κοινού βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Image
Image
Image
Image