ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Δικαιώματα Νεφροπαθών

Η ζωή είναι πολλά περισσότερα πράγματα από μια πάθηση. Εσείς γνωρίζετε τα δικαιώματα των νεφροπαθών;

 1. Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση , ΣΦΟΠΕΚ , Μεταμόσχευση), δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Υπ. Αποφ. 7/οικ./1144/21-12-90, έγγραφο ΙΚΑ Γ55/99/30-4-92, . Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι δωρεάν εφόσον γίνεται σε Κρατικά Νοσοκομεία και Συμβεβλημένα Κέντρα. (Αριθμ.ΔΥΓ3(α) / οικ. 4146 αρ.φύλλου 43 Β΄ 15/01/2013 )
 2. Τα έξοδα αιμοκάθαρσης καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής αιμοκαθαίρεται σε κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο κάθε ασθενής. (ΦΕΚ 4898 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1/11/2018)
 3. Τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. Το ποσό είναι μηνιαία αποζημίωση ανάλογα με το τόπο κατοικίας και την απόσταση από το Νεφρολογικό κέντρο Η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται ηλεκτρονικά. (ΦΕΚ 4898 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1/11/2018, ΦΕΚ 1066 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 19/03/2021)
 4. Οι νεφροπαθείς εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΣ∆∆Α, ∆ΙΑ∆Π/Γ2γ/ΟΙΚ/12043/9-6-05.
 5. Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται διατροφικό επίδομα ύψους 362 ευρώ μηνιαίως το οποίο καταβάλλεται κατά περίπτωση ανά μήνα ή δίμηνο. ( ΦΕΚ Β΄ 1519/1.9.2008 )
 6. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι άποροι δικαιούνται επίσης προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. (Οδηγός προνοιακών και αναπηρικών επιδομάτων)
 7. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, το οποίο ανέρχεται στα 200 ευρώ. Η υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται ηλεκτρονικά. (ΦΕΚ 4898 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1/11/2018, ΦΕΚ 1066 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 19/03/2021)
 8. Οι νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οδοιπορικά για την θερινή περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) για διακοπές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μέχρι 2 μήνες (Εγκύκλιος αρ.πρωτ. ΟΙΚ 28709 – 18/06/2012, ΑΔΑ:Β4ΛΘΟΞ7Μ-362)
 9. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας και άνω, έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης (πλήρη σύνταξη), με τις προνομιακές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 .
 10. Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς δικαιούνται αγορά αδασμολόγητου αυτοκινήτου έως 1600 κ.ε. και απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας .
 11. Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, τράπεζες και λοιπούς φορείς τού Δημοσίου Φορέα με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1 ΦΕΚ 227/98).
 12. Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται άδεια κυκλοφορίας εντός δακτυλίου, εφόσον η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται εντός δακτυλίου.
 13. Όλοι οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από 01/01/2014 απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις. (Νόμος 4172/2013, ΦΕΚ 167 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 23/07/2013)
 14. Όλοι οι νεφροπαθείς εισάγονται στα ΑΕΙ η ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις και σε ποσοστό 3% ανά σχολή. (Ν2640/98 ΦΕΚ206Α/3-9-98)
 15. Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται τηλεφωνική έκπτωση αξίας ίση με την αξία χιλίων μονάδων αστικής χρέωσης μηνιαία. (Αρθρο 6 Παρ.11 της 255/83 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπ/νιών ΦΕΚ 874/Β/12/7/2002 Ειδ. Εγκ. Αριθμ. 887/302 09-01-2003)
 16. Όσοι νεφροπαθείς διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο δικαιούνται δελτίο στάθμευσης. (Προεδρικό Διάταγμα 241, αρ. φύλλου 290 – 30/11/2005)
 17. Τα παιδιά των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση δικαιούνται μετεγγραφή σε ποσοστό 1% σε αντίστοιχη σχολή κοντά στο τόπο κατοικίας τους. (ν.3283, Τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 208, 1/11/2004)
 18. Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως, καθώς και επιπλέον άδεια είκοσι δύο (22) ημερών.  (Ν. 3731, ΦΕΚ 263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, άρθρο 30/παρ. 8, Ν. 3528, Αρ. φύλλου 26 9/2/2007)
 19. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη (ν.3463 αρ. φύλλου 114 τεύχος Β΄- 8/6/2006)
 20. Οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.500 ευρώ για κάθε ανάπηρο τέκνο με π.α. 80% δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ ,ΟΣΕ και στον προαστιακό σιδηρόδρομο. https://www.oasa.gr/%ce%b5%ce%be%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82/%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%b7-%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%cf%81/ ΔΩΡΕΑΝ ΟΑΣΑ
  https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%91 50% ΚΤΕΛ https://www.hellenictrain.gr/metafora-atomon-ameaamk ΤΡΕΝΑ
 21. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για όσο αυτό ισχύει και υπό προϋποθέσεις. (Ν.4021, ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄ 3/10/2011 / ΠΟΛ: 1244, 1-12-2011).
 22. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ υπό προϋποθέσεις. (https://deddie.gr/el/upiresies/eidika-timologia/koinwniko-oikiako-timologio/dikaiouxoi/)
 23. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου δικαιούνται επίδομα θέρμανσης υπό προϋποθέσεις. (https://aade.gr/mythermansi)

Αρμοδιότητές μας:

Η μονάδα μας παρέχει πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών του διατροφικού επιδόματος και της πιστοποίησης αναπηρίας μέσω του ΚΕ.Π.Α.

Τέλος αναλαμβάνουμε κάθε μήνα την υποβολή αίτησης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για την εκκαθάριση και αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης των νεφροπαθών.