1
Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση , ΣΦΟΠΕΚ , Μεταμόσχευση), δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Υπ. Αποφ. 7/οικ./1144/21-12-90, έγγραφο ΙΚΑ Γ55/99/30-4-92, Αριθμ.ΔΥΓ3(α) / οικ. 4146 αρ.φύλλου 43 Β΄ 15/01/2013 ). Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι δωρεάν εφόσον γίνεται σε Κρατικά Νοσοκομεία και Συμβεβλημένα Κέντρα.
2
Τα έξοδα αιμοκάθαρσης καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής αιμοκαθαίρεται σε κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο κάθε ασθενής. (ΦΕΚ 4898 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1/11/2018)
3
Τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. Το ποσό είναι μηνιαία αποζημίωση ανάλογα με το τόπο κατοικίας και την απόσταση από το Νεφρολογικό κέντρο (ΦΕΚ 4898 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1/11/2018). Η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται ηλεκτρονικά όπως καθορίζεται από ( ΦΕΚ 1066 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 19/03/2021)
4
Οι νεφροπαθείς εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΣ∆∆Α, ∆ΙΑ∆Π/Γ2γ/ΟΙΚ/12043/9-6-05.
5
Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται διατροφικό επίδομα ύψους 362 ευρώ μηνιαίως το οποίο καταβάλλεται κατά περίπτωση ανά μήνα ή δίμηνο. ( ΦΕΚ Β΄ 1519/1.9.2008 ).
6
Οι έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι άποροι δικαιούνται επίσης προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ (Οδηγός προνοιακών και αναπηρικών επιδομάτων).
7
Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, το οποίο ανέρχεται στα 200 ευρώ (ΦΕΚ 4898 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1/11/2018). Η υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται ηλεκτρονικά όπως καθορίζεται από ( ΦΕΚ 1066 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 19/03/2021)
8
Οι νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οδοιπορικά για την θερινή περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) για διακοπές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μέχρι 2 μήνες (Εγκύκλιος αρ.πρωτ. ΟΙΚ 28709 – 18/06/2012, ΑΔΑ:Β4ΛΘΟΞ7Μ-362).
9
Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας και άνω, έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προνομιακές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 (πλήρη σύνταξη).
10
Οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.500 ευρώ για κάθε ανάπηρο τέκνο με π.α. 80% δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ ,ΟΣΕ και στον προαστιακό σιδηρόδρομο.
11
Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς δικαιούνται αγορά αδασμολόγητου αυτοκινήτου έως 1600 κ.ε. και απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας .
12
Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, τράπεζες και λοιπούς φορείς τού Δημοσίου Φορέα με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1 ΦΕΚ 227/98).
13
Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται άδεια κυκλοφορίας εντός δακτυλίου, εφόσον η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται εντός δακτυλίου.
14
Όλοι οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από 01/01/2014 απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις. (Νόμος 4172/2013, ΦΕΚ 167 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 23/07/2013).
15
Όλοι οι νεφροπαθείς εισάγονται στα ΑΕΙ η ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις (Ν2640/98 ΦΕΚ206Α/3-9-98) και σε ποσοστό 3% ανά σχολή.
16
Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται τηλεφωνική έκπτωση αξίας ίση με την αξία χιλίων μονάδων αστικής χρέωσης μηνιαία (Αρθρο 6 Παρ.11 της 255/83 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπ/νιών ΦΕΚ 874/Β/12/7/2002 Ειδ. Εγκ. Αριθμ. 887/302 09-01-2003).
17
Όσοι νεφροπαθείς διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο δικαιούνται δελτίο στάθμευσης. (Προεδρικό Διάταγμα 241, αρ. φύλλου 290 – 30/11/2005)
18
Τα παιδιά των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση δικαιούνται μετεγγραφή σε ποσοστό 1% σε αντίστοιχη σχολή κοντά στο τόπο κατοικίας τους. (ν.3283, Τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 208, 1/11/2004)
19
Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως. (Ν. 3731, ΦΕΚ 263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, άρθρο 30/παρ. 8) Καθώς και επιπλέον άδεια είκοσι δύο (22) ημερών (Ν. 3528, Αρ. φύλλου 26 9/2/2007)
20
Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη (ν.3463 αρ. φύλλου 114 τεύχος Β΄- 8/6/2006)
21
Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για όσο αυτό ισχύει και υπό προϋποθέσεις. (Ν.4021, ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄ 3/10/2011 / ΠΟΛ: 1244, 1-12-2011).
22
Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ υπό προϋποθέσεις.
23
Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου δικαιούνται επίδομα θέρμανσης υπό προϋποθέσεις.