ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στη ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗ και στο ΝΕΦΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2015.

Για εμάς η περιβαλλοντική διαχείριση είναι πολύ σημαντική και προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε το επίπεδο των δραστηριοτήτων μας με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμβάλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη και να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Ο Οργανισμός δεσμεύεται για τα παρακάτω:

  • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από τα Νεφρολογικά Κέντρα.
  • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων τους.
  • Να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών πλευρών.
  • Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των Νεφρολογικών Κέντρων και να φροντίζει για τη λήψη μέτρων πρόληψης.
  • Να θέτει σαφείς και ρεαλιστικούς περιβαλλοντικούς στόχους και να τους ανασκοπεί ετησίως ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
  • Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
  • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική του επίδοση στους σχετικούς φορείς, στους συνεργάτες και στην κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.

Η ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗ και ο ΝΕΦΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ αναγνωρίζουν ότι η προστασία του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύονται να εφαρμόζουν κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία και σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η μη συμμόρφωση των εργαζομένων με την παρούσα Πολιτική, ενδέχεται να υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις κατά την κρίση της Διοίκησης του Οργανισμού.