ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Αιμοκάθαρση Υψηλής Αποδοτικότητας και Ροής

Για ΑΜΚ υψηλής αποδοτικότητας (high-efficiency dialysis) απαιτείται μεμβράνη κυτταρίνης με μεγάλη διαπερατότητα με εβδαδόν επιφανείας 1,5m2 ή συνθετική μεμβράνη, με διασφάλιση σταθερής ροής αίματος τουλάχιστον 350ml/min και ροής διαλύματος >750 ml/min.

O συντελεστής υπερδιήθησης (kUf) κυμαίνεται από 5-15ml/hour/mmHg. Σε αυτόν τον τύπο ΑΜΚ παρατηρείται συχνότερα καρδιαγγειακή αστάθεια λόγω της ταχείας απομάκρυνσης υγρών και της υπότασης που τη συνοδεύει.

Για αυτό το λόγο είναι επιβεβλημένη η χρήση συστήματος παροχής διαλύματος HCO3, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή απομάκρυνση υγρών με διατήρηση της καρδιαγγειακής σταθερότητας. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η μεταφορά μικρομοριακών ουσιών αλλά και οι ρυθμοί μεταφοράς διαλυμένων ουσιών με μέσο και μεγάλο μοριακό βάρος (μέχρι 5000d).

Στην ΑΜΚ υψηλής ροής (high-flux dialysis) χρησιμοποιούνται συνθετικές μεμβράνες με πολύ μεγάλη διαπερατότητα. H κύρια διαφορά με την ΑΜΚ υψηλής αποδοτικότητας είναι η μεμβράνη. Με τις μεβράνες υψηλής ροής καθαίρονται διαλυμένες ουσίες με ΜΒ από 5000 (ινσουλίνη) έως 12000 (β2-μικροσφαιρίνη) d.

Η επιφάνεια της μεμβράνης είναι 0,6-2 m2. Μεγάλο μέρος της κάθαρσης των διαλυμένων ουσιών γίνεται με μηχανισμούς διήθησης ενώ τα φίλτρα έχουν συντελεστές υπερδιήθησης 20-70 ml/hour/mmHg ή και μεγαλύτερους.

Vietnam watch footballxoilac24 hours live